I en virkelig interessant artikel fortæller stressforsker og professor Stig Sølvhøj, at selve stress’en hverken kommer fra dårlige ledere, arbejdsmiljø eller sygdom.

Og det er jo super interessant ift. den måde jeg arbejder på, da jeg beskæftiger mig med tankestyring, og hvordan det kan ændre dit liv.

Et nyt dansk forskningsstudie viser nemlig, at det er de stressramtes måde at tænke på, der er den primære årsag til deres tilstand.

 

Stress-symptomer og dertilhørende sygemeldinger har været et gennemgående tema for de fleste virksomheder og HR afdelinger igennem årtier. Stress har som tilstand være forbundet med en række psykiske og fysiske lidelser, og årsagen har man rettet til at være forårsaget af eksterne faktorer – udenfor personen selv.

Den nye forskning viser og, at det hverken er opgaver eller andet, der er den primære årsag til den uhensigtsmæssige stress hos folk. ”Det kommer dog på baggrund af en bestemt måde at tænke på, hvor folk bekymrer sig meget”, udtaler Stig Sølvhøj.

 

Hvis du bekymrer dig meget, er du ekstra disponeret for at tilegne dig stress. En bekymring defineres som et negativt tankemønster, der rækker ud i fremtiden uden en umiddelbar løsning. Det man kan blive fanget i her, er skrækscenarier og katastrofetanker – uden at det er noget der behøver være forbundet med virkeligheden.

 

Stadig flere går ned med stress…

 

Stig Sølvhøj fastslår i øvrigt, at der på trods af stigende indsatser hos virksomheder og især HR-afdelinger landet over for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er antallet af stressramte stødt stigende.

Og dette virker jo i sig selv som lidt af en selvmodsigelse.

Der er flere faktorer der har fået på puklen for at være årsagen til stress, såsom arbejdsmiljøet, opgaver og deadlines og ledelsesstile. Uagtet at disse faktorer skal være så optimale som muligt, og tilgodese medarbejdernes behov, er der stadig mennesker der går ned med stress på arbejdspladser, med optimale forhold.

 

Der er ingen tidligere studier, der har detaljen i at man reagerer forskelligt på de samme typer stressfaktorer. Derfor er netop denne nye type forskning så interessant og brugbar.

 

”Hvis vi tager en afdeling med otte medarbejdere og en dårlig leder, er det måske kun nogle af medarbejderen, der sygemelder sig med stress. Men hvorfor det, når de bliver udsat for samme dårlige ledelse? Det handler om den enkeltes tilgang og tankegang i forhold til den problematik, der stresser dem”, forklarer Stig Sølvhøj. (www.danskhr.dk)

 

Det nye forskningsstudie kaldet:Thinking Processes that create unwarrentes stress and a method to change this”,  er et af de største studier omkring stress, der er lavet i Danmark. Forskningen viser en klar forbindelse mellem hvordan du tænker, og hvordan du oplever stress. Men kan definere en særlig form for tænkningsproces tilmed.

3111 mennesker har deltaget i studiet. De har deltaget i tre forskellige studier, der har haft samme formål om at undersøge, om det kan defineres som en særlig tænkningsproces, der er til stede under stress-symptomer og sygemeldinger. Konklusionen blev at 86% af alle der var med, kan vedgå sig, at have den samme type tanker, når de oplever uhensigtsmæssig stressbelastning.

 

Fakta om forsøget:

Data er indsamlet i perioden januar 2013 til oktober 2019. Forskningen er et af de største stressforskningsstudier globalt.

 

Hovedteser:

  1. Er der en entydig type tænkning til stede ved uhensigtsmæssig stress?
  2. Kan MINDstrain-metoden effektivt og skånsomt bringe individer ud af denne stresstilstand?

 

Der er indsamlet data fra i alt 2789 respondenter internationalt i forhold til spørgsmål 1 og 322 respondenter i forhold til spørgsmål 2. Ph.D-studiet er udarbejdet i samarbejde med Rushmore University. (kilde: www.danskhr.dk)

 

I studiet blev det dokumenteret, at 98% af de mennesker, der oplevede stress, kunne komme relavtivt hurtigt ud af deres oplevelse, hvis der målrettet blev arbejdet med deres tankemønstre.

Dette ved hjælp af en metode, der er udviklet ud fra en metakognitiv terapeutisk tilgang. Metoden arbejder udelukkende med tankeprocesser og ikke selve tankernes indhold, hvilket er virkelig interessant.

 

Når folk herved lærer, at det er en type af tænkning, der kan fremkalde stress hos dem, kan de lettere identificere denne type af tanker, og kategoriser dem. Når de har lært dette kan de også fremkalde en ny form for tænkningsproces, og derved hurtigt skifte kurs i stedet for at gå den negative vej der fører til stress.

Folk tænker sig syge – men kan tale sig raske.

 

”Forskningsresultaterne viser, at uhensigtsmæssig stress er kendetegnet ved den måde, folk tænker på. Det er på tværs af lande, kulturer, social status og en lang række andre faktorer. 86% af alle respondenter bekymrer sig. Bekymringen er rettet mod fremtiden. Folk har en slags worst-case-scenario-tanker, der ikke indeholder løsninger. 86% af respondenterne er i stand til at pege på den tankegang hos dem selv, og halvdelen af dem tror, at tankerne har en gavnlig effekt. 82% ville gerne stoppe tankerne, men har en oplevelse af, at de ikke kan stoppe dem” fortæller Stig Sølvhøj.

 

Man afdækker ifølge forskningen selve tanke-retningen. Altså om tankerne primært er rettet mod fortiden, nutiden eller fremtiden. Stress kan ifølge denne undersøgelse kun skabes af fremtidsorienterede tanker uden løsninger, så det er væsentligt at afdække hvilken retning tankerne bevæger sig i.

 

uanset om problemet er arbejdsmiljøet, skilsmissen, sygdom eller noget andet, bekymrer folk sig, og de skal lære at tænke på en ny måde, der bringer dem fremad. Den traditionelle stressbehandling fokuserer på indholdet i tankerne og på de ydre faktorer. Men det er som en gyngestol, hvor folk bliver ved med at gynge frem og tilbage i det samme”, fastslår Stig, der godt kan forstå hvis folk bliver provokeret af resultaterne.

 

Det kan være rigtig hårdt at indse at man har et medansvar for at komme ud af stress. Det betyder ikke, at de ydre stressfaktorer ikke skal minimeres, men at man som individ skal forstå, at du selv er herre over dine tanker og følelser. Det er her ’de vise sten’ ligger gemt.

 

Du kan være med til at bryde den nedadgående spiral.

Man kan som leder tage nye initiativer baseret på studiet. Eller du kan tage skeen i egen hånd, og selv undersøge hvilken retning dine tanker går i. Det kræver selvdisciplin og engagement, men det er træning og kan lykkedes.

På arbejdspladsen skal ledere og medarbejdere rustes på en ny måde.

De skal lære hvilken type tænkning de har.

Når det er identificeret, og de selv er i stand til dette, kan de erstatte deres uhensigtsmæssige tankemønstre, der fører til stress, med en løsningsfokuseret tænkning.

 

Hvis du har ledere og medarbejdere der bliver fanget af stress, skal der fokus på lige netop den del af stressoplevelsen, der handler om tankespind og bekymringer. Vedkommende skal hjælpes til at komme væk fra bekymringstankegangen og hen til en løsningsfokuseret tankegang.

Hvis du tænker i løsninger i stedet for bekymringer, brydes den negative tankegang. Du kan nemlig ikke have begge mønstre på samme tid.

 

5 gode råd at tage med i sin dagligdag og strategiske planlægning.

 

  1. Fortsæt med alle de gode tiltag mod eksterne stress-faktorer.
  2. Lær jeres medarbejdere, at bekymringer (negative tanker om fremtiden uden løsninger) er stress-fremkaldende.
  3. Lær alle ledere, at de skal understøtte en løsningsfokuseret tankegang hos deres medarbejdere. Når nogen udtrykker bekymringer, skal lederen spørge ind til det fremtidsrettet. Hvad kan vi gøre nu og her? Hvad ser du af muligheder på sigt? På den måde tvinger vi tankegangen til at være løsningsorienteret.
  4. Lær jeres medarbejdere at skelne mellem problemer og vilkår. Alt for mange oplever stress, fordi de forsøger at ændre vilkår, hvilket ikke er muligt.
  5. Undersøg nytteværdien af bekymringerne. Har de forhindret noget i at ske? Kan man læse problemer uden at bekymre sig?

 

Der har i mange år hersket en stor interesse omkring stress i Danmark, og vi har forsøgt mange tiltag uden at komme det til livs. Hvis man stoler på dette studie, er det fordi vi har grebet det helt forkert an, og set på de forkerte faktorer.

Der er mange stress-eksperter i Danmark, hvis største kompetence er, at de selv har haft stress.

Der har ikke tidligere været så dokumenteret et studie og forskning som dette, derfor vil jeg vove at påstå at denne nye forskning kan være med til at løfte hele feltet omkring stresshåndtering.

Alle virksomheder har nu mulighed for at sætte ind på et felt, som er forskningsmæssigt bevist.

 

Så oplever I nogen af jeres medarbejdere der udviser tegn på stress eller udtaler mange bekymringer, så tage endelig fat på mig, og jeg vil kortlægge deres tankemønstre, og lære dem at bevæge sig væk fra de unødige bekymringer, over i mod noget konkret løsningsorienteret.

Sidder du selv med en fornemmelse af, at du er på vej ud i noget stressrelateret, så tøv ikke med at kontakte mig her.